برف بازی

جای شما خالی برف مفصلی اینجا امد که ٢ روز تعطیل شد من از فرصت استفاده کردم و یه برف بازی مشت تو حیاط کردم البته بعد از پوشیدن لباس گرم به اندازه کافی

خودمو پرت می کردم روی برفا و برفا را برمی داشتم می پاشیدم هوا از برفا برمی داشتم و به لپم می زدم و می گفتم سرد تازه در ساخت ادم برفی هم به بچه های ساختمون کمک کردم

من و آدم برفی

همه بچه های ساختمون

حجم پوشش

/ 3 نظر / 25 بازدید
پروین مامان کیاراد

ای جان قلقلی شدی حسابی مهراوه جان...آدم برفیتون هم خوشگله مثل خودت... عزیز شیرین زبون ام می بوسمت[ماچ]

خاله سارا

سلام عزیزدلم چقدر نازشدی!دلم واست خیلی تنگ شده ادم برفیتم قشنگ شده